در حال بارگزاری ...

خطای The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'currentCategoryId' of non-nullable type 'System.Int32' for method 'System.Web.Mvc.ActionResult

3 سال قبل
#257 نقل و قول
بعد از نصب تم با خطای زیر مواجه شدم:The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'currentCategoryId' of non-nullable type 'System.Int32' for method 'System.Web.Mvc.ActionResult ManufactureNavigation(Int32m Int32)' kn 'Nop.Web.Controllers.CatalogController'. An optional parameter must be refrence type, a nullable type, or be declared as an optional parameter.
Parameter name: parameters


@Html.Action('ManufactureNavigation", "Catalog", new {currentManufactureId = currentManufactureId})

0
3 سال قبل
#258 نقل و قول
دستور زیر

@Html.Action('ManufactureNavigation", "Catalog", new {currentManufactureId = currentManufactureId})

تغییر یابد به :

@Html.Action('ManufactureNavigation", "Catalog", new {currentManufactureId = currentManufactureId, CurrentCategoryId = currentCategoryId })


بصورت زیر:

0
3 سال قبل
#259 نقل و قول
اگر از آخرین نسخه تم استفاده کنید مشکل فوق را نخواهید داشت.
0
دسته بندی ها