در حال بارگزاری ...

Could not find stored procedure 'FullText_IsSupported

3 سال قبل
#358 نقل و قول
موضوع اروری است که در موارد زیر ممکن است رخ دهد
1- هر گاه شما دیتابیس را از روی یک سرور به سرور دیگری منتقل میکنید
2- دیتابیس خود را در دیتابیس جدید ریستور میکنید
3- تغییراتی در سیستم خود میدهید که مجبور به ارتقا و تغییر در دیتابیس میشوید
ارور کامل:

Could not find stored procedure 'FullText_IsSupported'.
  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not find stored procedure 'FullText_IsSupported'.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.  

Stack Trace:

[SqlException (0x80131904): Could not find stored procedure 'FullText_IsSupported'.]
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +1753986
   System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +5296058
   System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +558
   System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +1682
   System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() +59
   System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +90
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +365
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +1379
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +175
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +53
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +134
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +41
   System.Data.Common.DbCommand.ExecuteReader() +12
   System.Data.Objects.ObjectContext.ExecuteStoreQueryInternal(String commandText, String entitySetName, MergeOption mergeOption, Object[] parameters) +110
   System.Data.Entity.Internal.InternalContext.ExecuteSqlQuery(String sql, Object[] parameters) +57
   System.Data.Entity.Internal.InternalContext.ExecuteSqlQueryAsIEnumerable(String sql, Object[] parameters) +37
   System.Data.Entity.Internal.InternalContext.ExecuteSqlQuery(Type elementType, String sql, Object[] parameters) +175
   System.Data.Entity.Internal.InternalSqlNonSetQuery.GetEnumerator() +26
   System.Data.Entity.Internal.InternalSqlQuery`1.GetEnumerator() +13
   System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault(IEnumerable`1 source) +88
   Nop.Services.Common.FulltextService.IsFullTextSupported() +81
   Nop.Admin.Controllers.SettingController.GeneralCommon(String selectedTab) +2100
   lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) +104
   System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) +14
   System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +211
   System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDes

راه حل چیه؟
0
3 سال قبل
#360 نقل و قول
اسکریپت زیر
SqlServer.StoredProcedures.sql
را از
install/app_data
اجرا میکنیم.
مشکل حل میشود.

دلیل آن هم این است که در بعضی مواقع stored procedure ها به درستی در ریستور دیتا بیس بر نمیگردد.
موفق باشید.
0
دسته بندی ها