3 سال قبل
#448 نقل و قول
بعد از فعال کردن گزینه پاداش دادن به خرید در مدیریت
در سایت در صفحه "سبد خرید" و در "فاکتور" برابر امتیازی که در پنل مدیریت از قبل مشخص کردید برای شما امتیاز پاداش ثبت می شود اما بعد از خرید وقتی به صفحه مدیریت مشتری مراجعه می شود هیچ امتیاز پاداشی ثبت نشده
1