در حال بارگزاری ...

کوئری SQL حذف مشتریان

3 سال قبل
#586 نقل و قول
من می خواهم تعداد زیادی مشتری جعلی که در سایتم با نام شرکت "google" ثبت نام کرده اند را حذف کنم.
چطور می توانم این کاربران را از دیتابیس حذف کنم؟
0
3 سال قبل
#587 نقل و قول
کوئری زیر را بر روی دیتابیس اجرا کنید:


-- Delete "google" customers

update [dbo].[Customer]
   set Deleted = 1
where Deleted = 0
   and Id in
        (
        select Id
          FROM [dbo].[Customer] c
         where exists (select 1
                         from [dbo].[GenericAttribute] g
                        where g.[EntityId] = c.Id
                          and g.[KeyGroup] = 'Customer'
                          and g.[Key] = 'Company'
                          and g.[Value] = 'google')
        )
0
3 سال قبل
#588 نقل و قول
برای جلوگیری از ثبت نامهای جعلی در سایت کد کپجا را در سایت برای صفحه ثبت نام فعال کنید.

روش فعال کردن کد کپچا
0
دسته بندی ها