در حال بارگزاری ...

خطای No store could be loaded پس از ری استور نمودن دیتابیس

3 سال قبل
#604 نقل و قول
پس از ری استور نمودن دیتابیس خطای زیر در سایت نمایش داده می شود.


No store could be loaded
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Exception: No store could be loaded

علت چیست ؟
0
3 سال قبل
#605 نقل و قول
اگر از احراز هویت SQL استفاده می کنید. فایل  settings.text در پوشه App_Data را باز نمایید. شما باید بتواند از طریق SQL Server Management با استفاده از اطلاعات داخل فایل setting.txt به بانک اطلاعاتی وصل شوید و جدوال آنرا مشاهده و ویرایش نمایید.(با دسترسی db_owner)
احتمال دارد نام بانک اطلاعاتی در این فایل به درستی وارد نشده باشد.

اگر از احراز هویت ویندوز استفاده می کنید. شما باید شناسه کاربر اپلیکیشن پول در IIS
IIS APPPOOL\identity user (شناسه کاربر همان نام وب سایت شما در IIS است)
و مجوز عمومی داشته باشید.
0
دسته بندی ها