در حال بارگزاری ...

جست و جوی تولیدکنندگان

2 سال قبل
#1201 نقل و قول
سلام دوستان گرامی
من قصد دارم توی سایتم امکانی وجود داشته باشه که بشه تولید کنندگان رو هم جست و جو کرد. اما متاسفانه ناپ کامرس همچین قابلیتی نداره و من نمیخوام اسم تولیدکننده ها رو توی قسمت تگ ها یا همون برچسب ها ذکر کنم.
کسی میتونه کمک کنه؟
0
2 سال قبل
#1202 نقل و قول
البته باید بگم که خودم یه قطعه کد نوشتم و روند زیر رو انجام دادم:
- dbo.nopCommerce > Stored Procedures > dbo.ProductLoadAllPaged رو اصلاح کردم
- بعد از اتمام اصلاح، از کوئری خروجی گرفتم تا روندهای ذخیره شده رو آپدیت کنم
- کش سایت رو پاک کردم و اپلیکیشن رو مجددا راه اندازی کردم

تغییرات dbo.ProductLoadAllPaged.sql:

- افزودن متغیر '@SearchManufacturer' (bit - default = 0)
- ست کردن '@SearchManufacturer = 1'
-افزودن کد زیر :

IF @SearchManufacturer = 1
BEGIN
    SET @sql = @sql + '
    UNION
    SELECT pmm.ProductId
    FROM Manufacturer m with (NOLOCK)
    JOIN Product_Manufacturer_Mapping pmm with (NOLOCK)
        ON pmm.ManufacturerId = m.Id
    WHERE '
    IF @UseFullTextSearch = 1
        --Toggle the below lines if you index these tables (Full-Text)
        --SET @sql = @sql + 'CONTAINS(m.[Name], @Keywords) '
        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, m.[Name]) > 0 '
    ELSE
        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, m.[Name]) > 0 '
END

این کوئری وقتی جدا اجرا میشه ، ProductId درست رو برمیگردونه اما توی سایت که قرار میدمش، درست کار نمیکنه. نمیدونم چه مشکلی داره.
اگر کسی بتونه بگه ایراد کارم کجاست، واقعا ممنون میشم
0
2 سال قبل
#1203 نقل و قول
راستش دوست ندارم به پلاگین کسی تکیه کنم. ترجیح میدم با تغییر و اصلاح کد به نتیجه ی مورد نظرم برسم
0
2 سال قبل
#1204 نقل و قول
با سلام
میتوانید از کد زیر استفاده نمایید:

1) روند یا همان Procedure را اصلاح کنید:

@SearchManufactures = 1
    BEGIN
      --product short description
      SET @sql = @sql + '
      UNION
      SELECT pmm.ProductId
      FROM Manufacturer manufacture with (NOLOCK)
      Inner JOIN Product_Manufacturer_Mapping pmm with (NOLOCK)
      ON pmm.ManufacturerId = manufacture.Id
      WHERE '
      IF @UseFullTextSearch = 1
        SET @sql = @sql + 'CONTAINS(manufacture.[Name], @Keywords) '
      ELSE
        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, manufacture.[Name]) > 0 '
END

2) متد _productSearvice SearchProducts را اصلاح نمایید. باید همه ی پارامترهای SearchManufactures  را درست همانند کاری که در بخش اول کردید، منتقل کنید. مثلا @SearchDescriptions .
2
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1205 نقل و قول
dbo.ProductLoadAllPaged.sql


+USE [nopCommerce]
+GO
+SET ANSI_NULLS ON
+GO
+SET QUOTED_IDENTIFIER ON
+GO
+
+
+ALTER PROCEDURE [dbo].[ProductLoadAllPaged]
+(
+  @CategoryIds    nvarchar(MAX) = null,  --a list of category IDs (comma-separated list). e.g. 1,2,3
+  @ManufacturerId    int = 0,
+  @StoreId      int = 0,
+  @VendorId      int = 0,
+  @WarehouseId    int = 0,
+  @ProductTypeId    int = null, --product type identifier, null - load all products
+  @VisibleIndividuallyOnly bit = 0,   --0 - load all products , 1 - "visible indivially" only
+  @MarkedAsNewOnly  bit = 0,   --0 - load all products , 1 - "marked as new" only
+  @ProductTagId    int = 0,
+  @FeaturedProducts  bit = null,  --0 featured only , 1 not featured only, null - load all products
+  @PriceMin      decimal(18, 4) = null,
+  @PriceMax      decimal(18, 4) = null,
+  @Keywords      nvarchar(4000) = null,
+  @SearchDescriptions bit = 0, --a value indicating whether to search by a specified "keyword" in product descriptions
+  @SearchSku      bit = 0, --a value indicating whether to search by a specified "keyword" in product SKU
+  @SearchProductTags  bit = 0, --a value indicating whether to search by a specified "keyword" in product tags
+  @UseFullTextSearch  bit = 0,
+  @FullTextMode    int = 0, --0 - using CONTAINS with <prefix_term>, 5 - using CONTAINS and OR with <prefix_term>, 10 - using CONTAINS and AND with <prefix_term>
+  @FilteredSpecs    nvarchar(MAX) = null,  --filter by specification attribute options (comma-separated list of IDs). e.g. 14,15,16
+  @LanguageId      int = 0,
+  @OrderBy      int = 0, --0 - position, 5 - Name: A to Z, 6 - Name: Z to A, 10 - Price: Low to High, 11 - Price: High to Low, 15 - creation date
+  @AllowedCustomerRoleIds  nvarchar(MAX) = null,  --a list of customer role IDs (comma-separated list) for which a product should be shown (if a subjet to ACL)
+  @PageIndex      int = 0,
+  @PageSize      int = 2147483644,
+  @ShowHidden      bit = 0,
+  @OverridePublished  bit = null, --null - process "Published" property according to "showHidden" parameter, true - load only "Published" products, false - load only "Unpublished" products
+  @LoadFilterableSpecificationAttributeOptionIds bit = 0, --a value indicating whether we should load the specification attribute option identifiers applied to loaded products (all pages)
+  @FilterableSpecificationAttributeOptionIds nvarchar(MAX) = null OUTPUT, --the specification attribute option identifiers applied to loaded products (all pages). returned as a comma separated list of identifiers
+  @TotalRecords    int = null OUTPUT,
+  @SearchManufacturer  bit = 0 --a value indicating whether to search by a specified "keyword" in product SKU
+)
+AS
2
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1206 نقل و قول

+BEGIN
+  
+  /* Products that filtered by keywords */
+  CREATE TABLE #KeywordProducts
+  (
+    [ProductId] int NOT NULL
+  )
+
+  DECLARE
+    @SearchKeywords bit,
+    @sql nvarchar(max),
+    @sql_orderby nvarchar(max)
+
+  SET NOCOUNT ON
+  
+  --filter by keywords
+  SET @Keywords = isnull(@Keywords, '')
+  SET @Keywords = rtrim(ltrim(@Keywords))
+  IF ISNULL(@Keywords, '') != ''
+  BEGIN
+    SET @SearchKeywords = 1
+    SET @SearchSku = 1
+    SET @SearchManufacturer = 1
+    
+    IF @UseFullTextSearch = 1
+    BEGIN
+      --remove wrong chars (' ")
+      SET @Keywords = REPLACE(@Keywords, '''', '')
+      SET @Keywords = REPLACE(@Keywords, '"', '')
+      
+      --full-text search
+      IF @FullTextMode = 0
+      BEGIN
+        --0 - using CONTAINS with <prefix_term>
+        SET @Keywords = ' "' + @Keywords + '*" '
+      END
+      ELSE
+      BEGIN
+        --5 - using CONTAINS and OR with <prefix_term>
+        --10 - using CONTAINS and AND with <prefix_term>
+
+        --clean multiple spaces
+        WHILE CHARINDEX('  ', @Keywords) > 0
+          SET @Keywords = REPLACE(@Keywords, '  ', ' ')
+
+        DECLARE @concat_term nvarchar(100)        
+        IF @FullTextMode = 5 --5 - using CONTAINS and OR with <prefix_term>
+        BEGIN
+          SET @concat_term = 'OR'
+        END
+        IF @FullTextMode = 10 --10 - using CONTAINS and AND with <prefix_term>
+        BEGIN
+          SET @concat_term = 'AND'
+        END
+
+        --now let's build search string
+        declare @fulltext_keywords nvarchar(4000)
+        set @fulltext_keywords = N''
+        declare @index int    
+    
+        set @index = CHARINDEX(' ', @Keywords, 0)
+
+        -- if index = 0, then only one field was passed
+        IF(@index = 0)
+          set @fulltext_keywords = ' "' + @Keywords + '*" '
+        ELSE
+        BEGIN    
+          DECLARE @first BIT
+          SET  @first = 1      
+          WHILE @index > 0
+          BEGIN
+            IF (@first = 0)
+              SET @fulltext_keywords = @fulltext_keywords + ' ' + @concat_term + ' '
+            ELSE
+              SET @first = 0
+
+            SET @fulltext_keywords = @fulltext_keywords + '"' + SUBSTRING(@Keywords, 1, @index - 1) + '*"'          
+            SET @Keywords = SUBSTRING(@Keywords, @index + 1, LEN(@Keywords) - @index)            
+            SET @index = CHARINDEX(' ', @Keywords, 0)
+          end
+          
+          -- add the last field
+          IF LEN(@fulltext_keywords) > 0
+            SET @fulltext_keywords = @fulltext_keywords + ' ' + @concat_term + ' ' + '"' + SUBSTRING(@Keywords, 1, LEN(@Keywords)) + '*"'  
+        END
+        SET @Keywords = @fulltext_keywords
+      END
+    END
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1207 نقل و قول

+    ELSE
+    BEGIN
+      --usual search by PATINDEX
+      SET @Keywords = '%' + @Keywords + '%'
+    END
+    --PRINT @Keywords
+
+    --product name
+    SET @sql = '
+    INSERT INTO #KeywordProducts ([ProductId])
+    SELECT p.Id
+    FROM Product p with (NOLOCK)
+    WHERE '
+    IF @UseFullTextSearch = 1
+      SET @sql = @sql + 'CONTAINS(p.[Name], @Keywords) '
+    ELSE
+      SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, p.[Name]) > 0 '
+
+
+    --localized product name
+    SET @sql = @sql + '
+    UNION
+    SELECT lp.EntityId
+    FROM LocalizedProperty lp with (NOLOCK)
+    WHERE
+      lp.LocaleKeyGroup = N''Product''
+      AND lp.LanguageId = ' + ISNULL(CAST(@LanguageId AS nvarchar(max)), '0') + '
+      AND lp.LocaleKey = N''Name'''
+    IF @UseFullTextSearch = 1
+      SET @sql = @sql + ' AND CONTAINS(lp.[LocaleValue], @Keywords) '
+    ELSE
+      SET @sql = @sql + ' AND PATINDEX(@Keywords, lp.[LocaleValue]) > 0 '
+  
+
+    IF @SearchDescriptions = 1
+    BEGIN
+      --product short description
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT p.Id
+      FROM Product p with (NOLOCK)
+      WHERE '
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + 'CONTAINS(p.[ShortDescription], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, p.[ShortDescription]) > 0 '
+
+
+      --product full description
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT p.Id
+      FROM Product p with (NOLOCK)
+      WHERE '
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + 'CONTAINS(p.[FullDescription], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, p.[FullDescription]) > 0 '
+
+
+
+      --localized product short description
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT lp.EntityId
+      FROM LocalizedProperty lp with (NOLOCK)
+      WHERE
+        lp.LocaleKeyGroup = N''Product''
+        AND lp.LanguageId = ' + ISNULL(CAST(@LanguageId AS nvarchar(max)), '0') + '
+        AND lp.LocaleKey = N''ShortDescription'''
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + ' AND CONTAINS(lp.[LocaleValue], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + ' AND PATINDEX(@Keywords, lp.[LocaleValue]) > 0 '
+        
+
+      --localized product full description
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT lp.EntityId
+      FROM LocalizedProperty lp with (NOLOCK)
+      WHERE
+        lp.LocaleKeyGroup = N''Product''
+        AND lp.LanguageId = ' + ISNULL(CAST(@LanguageId AS nvarchar(max)), '0') + '
+        AND lp.LocaleKey = N''FullDescription'''
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + ' AND CONTAINS(lp.[LocaleValue], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + ' AND PATINDEX(@Keywords, lp.[LocaleValue]) > 0 '
+    END
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1208 نقل و قول

+
+    --SKU
+    IF @SearchSku = 1
+    BEGIN
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT p.Id
+      FROM Product p with (NOLOCK)
+      WHERE '
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + 'CONTAINS(p.[Sku], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, p.[Sku]) > 0 '
+    END
+
+    IF @SearchProductTags = 1
+    BEGIN
+      --product tag
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT pptm.Product_Id
+      FROM Product_ProductTag_Mapping pptm with(NOLOCK) INNER JOIN ProductTag pt with(NOLOCK) ON pt.Id = pptm.ProductTag_Id
+      WHERE '
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + 'CONTAINS(pt.[Name], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, pt.[Name]) > 0 '
+
+      --localized product tag
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT pptm.Product_Id
+      FROM LocalizedProperty lp with (NOLOCK) INNER JOIN Product_ProductTag_Mapping pptm with(NOLOCK) ON lp.EntityId = pptm.ProductTag_Id
+      WHERE
+        lp.LocaleKeyGroup = N''ProductTag''
+        AND lp.LanguageId = ' + ISNULL(CAST(@LanguageId AS nvarchar(max)), '0') + '
+        AND lp.LocaleKey = N''Name'''
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        SET @sql = @sql + ' AND CONTAINS(lp.[LocaleValue], @Keywords) '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + ' AND PATINDEX(@Keywords, lp.[LocaleValue]) > 0 '
+    END
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1209 نقل و قول

+
+    --Manufacturer
+    IF @SearchManufacturer = 1
+    BEGIN
+      SET @sql = @sql + '
+      UNION
+      SELECT pmm.ProductId
+      FROM Manufacturer m with (NOLOCK)
+      JOIN Product_Manufacturer_Mapping pmm with (NOLOCK)
+        ON pmm.ManufacturerId = m.Id
+      WHERE '
+      IF @UseFullTextSearch = 1
+        --Toggle the below lines if you index these tables (Full-Text)
+        --SET @sql = @sql + 'CONTAINS(m.[Name], @Keywords) '
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, m.[Name]) > 0 '
+      ELSE
+        SET @sql = @sql + 'PATINDEX(@Keywords, m.[Name]) > 0 '
+    END
+
+    --PRINT (@sql)
+    EXEC sp_executesql @sql, N'@Keywords nvarchar(4000)', @Keywords
+
+  END
+  ELSE
+  BEGIN
+    SET @SearchKeywords = 0
+  END
+
+  --filter by category IDs
+  SET @CategoryIds = isnull(@CategoryIds, '')  
+  CREATE TABLE #FilteredCategoryIds
+  (
+    CategoryId int not null
+  )
+  INSERT INTO #FilteredCategoryIds (CategoryId)
+  SELECT CAST(data as int) FROM [nop_splitstring_to_table](@CategoryIds, ',')  
+  DECLARE @CategoryIdsCount int  
+  SET @CategoryIdsCount = (SELECT COUNT(1) FROM #FilteredCategoryIds)
+
+  --filter by customer role IDs (access control list)
+  SET @AllowedCustomerRoleIds = isnull(@AllowedCustomerRoleIds, '')  
+  CREATE TABLE #FilteredCustomerRoleIds
+  (
+    CustomerRoleId int not null
+  )
+  INSERT INTO #FilteredCustomerRoleIds (CustomerRoleId)
+  SELECT CAST(data as int) FROM [nop_splitstring_to_table](@AllowedCustomerRoleIds, ',')
+  
+  --paging
+  DECLARE @PageLowerBound int
+  DECLARE @PageUpperBound int
+  DECLARE @RowsToReturn int
+  SET @RowsToReturn = @PageSize * (@PageIndex + 1)  
+  SET @PageLowerBound = @PageSize * @PageIndex
+  SET @PageUpperBound = @PageLowerBound + @PageSize + 1
+  
+  CREATE TABLE #DisplayOrderTmp
+  (
+    [Id] int IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
+    [ProductId] int NOT NULL
+  )
+
+  SET @sql = '
+  INSERT INTO #DisplayOrderTmp ([ProductId])
+  SELECT p.Id
+  FROM
+    Product p with (NOLOCK)'
+  
+  IF @CategoryIdsCount > 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    LEFT JOIN Product_Category_Mapping pcm with (NOLOCK)
+      ON p.Id = pcm.ProductId'
+  END
+  
+  IF @ManufacturerId > 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    LEFT JOIN Product_Manufacturer_Mapping pmm with (NOLOCK)
+      ON p.Id = pmm.ProductId'
+  END
+  
+  IF ISNULL(@ProductTagId, 0) != 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    LEFT JOIN Product_ProductTag_Mapping pptm with (NOLOCK)
+      ON p.Id = pptm.Product_Id'
+  END
+  
+  --searching by keywords
+  IF @SearchKeywords = 1
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    JOIN #KeywordProducts kp
+      ON  p.Id = kp.ProductId'
+  END
+  
+  SET @sql = @sql + '
+  WHERE
+    p.Deleted = 0'
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1210 نقل و قول

+  
+  --filter by category
+  IF @CategoryIdsCount > 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND pcm.CategoryId IN (SELECT CategoryId FROM #FilteredCategoryIds)'
+    
+    IF @FeaturedProducts IS NOT NULL
+    BEGIN
+      SET @sql = @sql + '
+    AND pcm.IsFeaturedProduct = ' + CAST(@FeaturedProducts AS nvarchar(max))
+    END
+  END
+  
+  --filter by manufacturer
+  IF @ManufacturerId > 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND pmm.ManufacturerId = ' + CAST(@ManufacturerId AS nvarchar(max))
+    
+    IF @FeaturedProducts IS NOT NULL
+    BEGIN
+      SET @sql = @sql + '
+    AND pmm.IsFeaturedProduct = ' + CAST(@FeaturedProducts AS nvarchar(max))
+    END
+  END
+  
+  --filter by vendor
+  IF @VendorId > 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.VendorId = ' + CAST(@VendorId AS nvarchar(max))
+  END
+  
+  --filter by warehouse
+  IF @WarehouseId > 0
+  BEGIN
+    --we should also ensure that 'ManageInventoryMethodId' is set to 'ManageStock' (1)
+    --but we skip it in order to prevent hard-coded values (e.g. 1) and for better performance
+    SET @sql = @sql + '
+    AND  
+      (
+        (p.UseMultipleWarehouses = 0 AND
+          p.WarehouseId = ' + CAST(@WarehouseId AS nvarchar(max)) + ')
+        OR
+        (p.UseMultipleWarehouses > 0 AND
+          EXISTS (SELECT 1 FROM ProductWarehouseInventory [pwi]
+          WHERE [pwi].WarehouseId = ' + CAST(@WarehouseId AS nvarchar(max)) + ' AND [pwi].ProductId = p.Id))
+      )'
+  END
+  
+  --filter by product type
+  IF @ProductTypeId is not null
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.ProductTypeId = ' + CAST(@ProductTypeId AS nvarchar(max))
+  END
+  
+  --filter by "visible individually"
+  IF @VisibleIndividuallyOnly = 1
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.VisibleIndividually = 1'
+  END
+  
+  --filter by "marked as new"
+  IF @MarkedAsNewOnly = 1
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.MarkAsNew = 1
+    AND (getutcdate() BETWEEN ISNULL(p.MarkAsNewStartDateTimeUtc, ''1/1/1900'') and ISNULL(p.MarkAsNewEndDateTimeUtc, ''1/1/2999''))'
+  END
+  
+  --filter by product tag
+  IF ISNULL(@ProductTagId, 0) != 0
+  BEGIN
+    SET @sql = @sql + '
+    AND pptm.ProductTag_Id = ' + CAST(@ProductTagId AS nvarchar(max))
+  END
+  
+  --"Published" property
+  IF (@OverridePublished is null)
+  BEGIN
+    --process according to "showHidden"
+    IF @ShowHidden = 0
+    BEGIN
+      SET @sql = @sql + '
+      AND p.Published = 1'
+    END
+  END
+  ELSE IF (@OverridePublished = 1)
+  BEGIN
+    --published only
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.Published = 1'
+  END
+  ELSE IF (@OverridePublished = 0)
+  BEGIN
+    --unpublished only
+    SET @sql = @sql + '
+    AND p.Published = 0'
+  END
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
دسته بندی ها