در حال بارگزاری ...

خطای The path is not of a legal form.

یک سال قبل
#1491 نقل و قول
من سایتم را از ناپ کامرس 3.90 به ناپ کامرس 4.0 ارتقا دادم. همه کارها و تنظیمات لازم را انجام دادم.
الان در فرایند خرید و در مرحله تایید نهایی و یک مرحله قبل از رفتن به درگاه خطای زیر نمایش داده می شود:

The path is not of a legal form.


پیام خطای کامل (ثبت شده در گزارش وقایع):

System.ArgumentException: The path is not of a legal form.
   at System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
   at System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
   at System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path)
   at iTextSharp.text.Utilities.ToURL(String filename)
   at iTextSharp.text.Image.GetInstance(String filename)
   at Nop.Plugin.Misc.NopshopCalendar.Services.NopshopPdfService.PrintHeader(PdfSettings pdfSettingsByStore, Language lang, Order order, Font font, Font titleFont, Document doc)
   at Nop.Services.Common.PdfService.PrintOrdersToPdf(Stream stream, IList`1 orders, Int32 languageId, Int32 vendorId)
   at Nop.Services.Common.PdfService.PrintOrderToPdf(Order order, Int32 languageId, Int32 vendorId)
   at Nop.Services.Orders.OrderProcessingService.SendNotificationsAndSaveNotes(Order order)
   at Nop.Services.Orders.OrderProcessingService.PlaceOrder(ProcessPaymentRequest processPaymentRequest)
0
یک سال قبل
#1494 نقل و قول
صفحه ای که می خواهد اطلاعات صورتحساب را نمایش دهد مشکل دارد.
شما می توانید پلاگین زیر را نصب کنید تا جایگزین نمایش صورتحساب کنونی باشد:

سفارشی سازی PDF فاکتور

این پلاگین قالب فاکتور PDF و نیز نحوه نمایش صورتحساب را تغییر خواهد داد.
1
دسته بندی ها