در حال بارگزاری ...

File not found

یک سال قبل
#1493 نقل و قول
سلام
من متاسفانه پکیج های nuget رو آپدیت کردم و دیگه کلا نرم افزار خطا میداد، مجبور شدم پکیج هارو طبق ناپ استاندار دوباره نصب کنم بعد از نصب تمام پروژه ها nop.data و nop.service و ... به درستی build میشن ولی وقتی اجرا میکنم پیغام:
An error occurred while starting the application.
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.IO.Pipelines, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks.Extensions, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Memory, Version=4.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unknown location
ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.
System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
Loader Exceptions:
Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'System.IO.Pipelines, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Abstractions, Version=2.1.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, Version=2.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Could not load file or assembly 'System.Threading.Tasks.Extensions, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2dd
0
یک سال قبل
#1495 نقل و قول
سریعترین روش این است که مجددا ناپ کامرس را دانلود و  unzip کن.
دانلود ناپ کامرس

سپس از پروژه قبلی دو فایل زیر را از پوشه App-Data به پروژه فوق کپی کن:
dataSettings.json
installedPlugins.json
0
یک سال قبل
#1499 نقل و قول
من کلی تغییر توی کلاس ها دادم، نمیشه به این راحتی اینکارو کرد
0
یک سال قبل
#1501 نقل و قول
این لینک رو چک کنید شاید به جوابتون رسیدید
https://stackoverflow.com/questions/21214715/
0
یک سال قبل
#1502 نقل و قول
ممنون، ولی متاسفانه صرفا در مورد تغییرات توی web.config حرف زده بود که من web.config رو چک کردم، دقیقا مثل nop استاندارد هست.
0
دسته بندی ها