در حال بارگزاری ...

مشکل در برقراری ارتباط با درگاه پرداخت بانک ملی (سداد)

یک سال قبل
#1774 نقل و قول
سلام،
دوستان کسی با افزونه درگاه بانک ملی کار کرده؟! من درگاه رو نصب کردم ولی وقتی تایید نهایی رو میزنم خطای
Value cannot be null.
Parameter name: args
نشون میده.
متن کامل پیام:

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: args
   at System.String.Format(String format, Object[] args)
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute3[T0,T1,T2,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1, T2 arg2)
   at AspNetCore.Plugins_Payments_Melli_Views_Error.ExecuteAsync() in C:\inetpub\vhost\xx.xx.ir\Plugins\Payments.Melli\Views\Error.cshtml:line 27
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(ViewContext viewContext, String contentType, Nullable`1 statusCode)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(ActionContext actionContext, IView view, ViewDataDictionary viewData, ITempDataDictionary tempData, String contentType, Nullable`1 statusCode)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewResultExecutor.ExecuteAsync(ActionContext context, ViewResult result)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewResult.ExecuteResultAsync(ActionContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeResultAsync(IActionResult result)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeNextResultFilterAsync[TFilter,TFilterAsync]()
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Rethrow(ResultExecutedContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.ResultNext[TFilter,TFilterAsync](State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeResultFilters()
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeNextResourceFilter()
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ResourceInvoker.InvokeAsync()
   at Microsoft.AspNetCore.Builder.RouterMiddleware.Invoke(HttpContext httpContext)
   at StackExchange.Profiling.MiniProfilerMiddleware.Invoke(HttpContext context) in C:\projects\dotnet\src\MiniProfiler.AspNetCore\MiniProfilerMiddleware.cs:line 94
   at Nop.Services.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Services\Authentication\AuthenticationMiddleware.cs:line 79
   at Microsoft.AspNetCore.Localization.RequestLocalizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Nop.Core.Http.InstallUrlMiddleware.Invoke(HttpContext context, IWebHelper webHelper) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Http\InstallUrlMiddleware.cs:line 51
   at Nop.Core.Http.KeepAliveMiddleware.Invoke(HttpContext context, IWebHelper webHelper) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Http\KeepAliveMiddleware.cs:line 50
   at Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware.Invoke(HttpContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.StatusCodePagesMiddleware.Invoke(HttpContext context)
0
یک سال قبل
#1775 نقل و قول
سلام
لطفا برای دریافت آپدیت جدید با تیم ناپ شاپ در تماس باشید.
این مشکل با آپدیت حل خواهد شد
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
دسته بندی ها