در حال بارگزاری ...

ارور Loading the page failed.

یک سال قبل
#1781 نقل و قول
در هنگام کلیک بر روی quick view  با این ارور مواجه میشم Loading the page failed.
البته این ارور زمانی اتفاق میفته که من از قسمت web.config کد mode=off قرار میدم
و اگر در حال remoteonly باشه میرم و لاگ سیستم رو چک میکنم که پیام کوتاه و پیام کاملش رو میزارم اینجا


پیام کوتاه:
An error occurred when trying to create a controller of type 'SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView.Controllers.QuickViewCatalogController'. Make sure that the controller has a parameterless public constructor.

پیام کامل:
System.InvalidOperationException: An error occurred when trying to create a controller of type 'SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView.Controllers.QuickViewCatalogController'. Make sure that the controller has a parameterless public constructor. ---> Autofac.Core.DependencyResolutionException: An error occurred during the activation of a particular registration. See the inner exception for details. Registration: Activator = QuickViewCatalogController (ReflectionActivator), Services = [SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView.Controllers.QuickViewCatalogController], Lifetime = Autofac.Core.Lifetime.CurrentScopeLifetime, Sharing = None, Ownership = OwnedByLifetimeScope ---> An exception was thrown while invoking the constructor 'Void .ctor(Nop.Web.Factories.IProductModelFactory, Nop.Services.Catalog.ICategoryService, Nop.Services.Catalog.IManufacturerService, Nop.Services.Catalog.IProductService, Nop.Services.Vendors.IVendorService, Nop.Services.Catalog.IProductTemplateService, Nop.Services.Catalog.IProductAttributeService, Nop.Core.IWorkContext, Nop.Core.IStoreContext, Nop.Services.Tax.ITaxService, Nop.Services.Directory.ICurrencyService, Nop.Services.Media.IPictureService, Nop.Services.Localization.ILocalizationService, Nop.Services.Directory.IMeasureService, Nop.Services.Catalog.IPriceCalculationService, Nop.Services.Catalog.IPriceFormatter, Nop.Core.IWebHelper, Nop.Services.Catalog.ISpecificationAttributeService, Nop.Services.Helpers.IDateTimeHelper, Nop.Services.Catalog.IRecentlyViewedProductsService, Nop.Services.Catalog.ICompareProductsService, Nop.Services.Messages.IWorkflowMessageService, Nop.Services.Catalog.IProductTagService, Nop.Services.Orders.IOrderReportService, Nop.Services.Orders.IOrderService, Nop.Services.Security.IAclService, Nop.Services.Stores.IStoreMappingService, Nop.Services.Security.IPermissionService, Nop.Services.Media.IDownloadService, Nop.Services.Logging.ICustomerActivityService, Nop.Services.Catalog.IProductAttributeParser, Nop.Services.Shipping.IShippingService, Nop.Services.Events.IEventPublisher, Nop.Core.Domain.Media.MediaSettings, Nop.Core.Domain.Catalog.CatalogSettings, Nop.Core.Domain.Vendors.VendorSettings, Nop.Core.Domain.Orders.ShoppingCartSettings, Nop.Core.Domain.Localization.LocalizationSettings, Nop.Core.Domain.Customers.CustomerSettings, Nop.Web.Framework.Security.Captcha.CaptchaSettings, Nop.Core.Domain.Seo.SeoSettings, Nop.Core.Caching.ICacheManager, SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView.Domain.QuickViewSettings)' on type 'QuickViewCatalogController'. ---> Method not found: 'Void Nop.Web.Controllers.ProductController..ctor(Nop.Web.Factories.IProductModelFactory, Nop.Services.Catalog.IProductService, Nop.Core.IWorkContext, Nop.Core.IStoreContext, Nop.Services.Localization.ILocalizationService, Nop.Core.IWebHelper, Nop.Services.Catalog.IRecentlyViewedProductsService, Nop.Services.Catalog.ICompareProductsService, Nop.Services.Messages.IWorkflowMessageService, Nop.Services.Orders.IOrderReportService, Nop.Services.Orders.IOrderService, Nop.Services.Security.IAclService, Nop.Services.Stores.IStoreMappingService, Nop.Services.Security.IPermissionService, Nop.Services.Logging.ICustomerActivityService, Nop.Services.Events.IEventPublisher, Nop.Core.Domain.Catalog.CatalogSettings, Nop.Core.Domain.Orders.ShoppingCartSettings, Nop.Core.Domain.Localization.LocalizationSettings, Nop.Web.Framework.Security.Captcha.CaptchaSettings, Nop.Core.Caching.ICacheManager)'. (See inner exception for details.) (See inner excepti
0
یک سال قبل
#1818 نقل و قول
برای دریافت آپدیت رایگان تمهای ناپ کامرس با ناپ شاپ تماس بگیرید.
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
دسته بندی ها