در حال بارگزاری ...

افزایش فاصله بخش فروش ویژه روز با بخش قبل

یک سال قبل
#1812 نقل و قول
من از تم Emporium نسخه 4.1 استفاده می کنم.  فاصله بخش "ُSale of the Day" (فروش ویژه روز) با بخش قبل از خود خیلی کم است. چطور می توانم این فاصله را افزایش دهم؟

0
یک سال قبل
#1813 نقل و قول
فایل زیر را ویرایش کنید:
\Plugins\SevenSpikes.Nop.Plugins.SaleOfTheDay\Themes\Emporium\Views\Components\SaleOfTheDay\SaleOfTheDay.cshtml

مفدار زیر را بیابید:
<div class="sale-of-the-day-offer @supportRtlClass">

و بصورت زیر تغییر دهید:
<div class="sale-of-the-day-offer @supportRtlClass" style="margin-top:20px">
0
دسته بندی ها