در حال بارگزاری ...

خطا در سیستم ترابری

10 ماه قبل
#1949 نقل و قول
من اخیرا فروشگاهم را از 3.80 به 4.20 آپدیت کردم.
من می خواهم از حمل و نقل قیمت ثابت استفاده کنم من قبلاً دایرکتور حمل و نقل را برای انجام برخی هزینه های حمل و نقل پیشرفته تر خریداری کردم. وقتی من سعی میکردم سیستم ترابری رو نصب کنم افزونه FixedByWeightByTotal خطای زیر را دریافت می کنم:

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'ShippingByWeightByTotalRecord' in the database.
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite, String methodName)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.Internal.RelationalCommand.Execute(IRelationalConnection connection, DbCommandMethod executeMethod, IReadOnlyDictionary`2 parameterValues)
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.Internal.RelationalCommand.ExecuteNonQuery(IRelationalConnection connection, IReadOnlyDictionary`2 parameterValues)
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.RelationalDatabaseFacadeExtensions.ExecuteSqlCommand(DatabaseFacade databaseFacade, RawSqlString sql, IEnumerable`1 parameters)
   at Nop.Plugin.Shipping.FixedByWeightByTotal.Data.ShippingByWeightByTotalObjectContext.ExecuteSqlCommand(RawSqlString sql, Boolean doNotEnsureTransaction, Nullable`1 timeout, Object[] parameters)
   at Nop.Data.Extensions.DbContextExtensions.ExecuteSqlScript(IDbContext context, String sql) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Data\Extensions\DbContextExtensions.cs:line 286
   at Nop.Plugin.Shipping.
FixedByWeightByTotal.FixedByWeightByTotalComputationMethod.Install()
   at Nop.Services.Plugins.PluginService.InstallPlugins() in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Services\Plugins\PluginService.cs:line 422
ClientConnectionId:a8d5246c-fe48-489f-b45b-c9922ea0f007
Error Number:2714,State:6,Class:16

لطفا راهنمایی کنید
ممنون
1
10 ماه قبل
#1950 نقل و قول
سلام روزخوش
نام جدول ShippingByWeightByTotalRecord"" در بانک اطلاعاتی ( database)  شما وجود دارد بنابراین وقتی می خواهید افزونه را نصب کنید سیستم دوباره سعی میکند که این جدول را ایجاد کند و خطا میدهد. بنابراین در  nop.web==>App_Datat==>plugins.json نام سیستم افزونه را اضافه کنید  Shipping.FixedByWeightByTotal"" و مطمئن بشوید که فرمت   json در  nop.web==>App_Datat==>plugins.json درست است.
یا شما جدول را پاک کنید و افزونه خود را دوباره نصب کنیدولی برای شرایط ایده آل نخواهد بود چون ممکن است اطلاعات مهمی  هنگام آپدیت کردن از ورژن3.80  به4.20  داشته باشید.
2
10 ماه قبل
#1951 نقل و قول
فاطمه wrote:
سلام روزخوش
نام جدول ShippingByWeightByTotalRecord"" در بانک اطلاعاتی ( database)  شما وجود دارد بنابراین وقتی می خواهید افزونه را نصب کنید سیستم دوباره سعی میکند که این جدول را ایجاد کند و خطا میدهد. بنابراین در  nop.web==>App_Datat==>plugins.json نام سیستم افزونه را اضافه کنید  Shipping.FixedByWeightByTotal"" و مطمئن بشوید که فرمت   json در  nop.web==>App_Datat==>plugins.json درست است.
یا شما جدول را پاک کنید و افزونه خود را دوباره نصب کنیدولی برای شرایط ایده آل نخواهد بود چون ممکن است اطلاعات مهمی  هنگام آپدیت کردن از ورژن3.80  به4.20  داشته باشید.
سلام خیلی ممنون از کمکتون
من باید جدولم رو تغییر نام میدادم اما به هر حال خالی بود ، بنابراین من خیلی نگران نبودم! مشکلم برطرف شد
خیلی ممنون
0
دسته بندی ها