در حال بارگزاری ...

اسکریپتی برای حذف تمام محصولات از دیتابیس به همراه وابستگی هایش

4 سال قبل
#314 نقل و قول
من تعداد زیادی در فروشگه تعریف کرده ام و الان می خواهم همه محصولات ، دسته بندی ها و ویژگی های محصول و همه موارد دیگر که در رابطه با محصول است  را به یکباره حذف کنم . آیا اسکریپتی برای حذف از دیتابیس وجود دارد ؟

هنگام حذف محصولات از طریق بخش مدیریت ، محصولات فقط مخفی می شوند و عملا از دیتابیس حذف نمی شودند. می خواهم از دیتابیس حذف شوند.
0
4 سال قبل
#101 نقل و قول
اسکریپ تست شده در ناپ کامرس نسخه 3.70 برای حذف همه محصولات ناپ کامرس:


DELETE FROM ShoppingCartItem
DELETE FROM OrderNote
DELETE FROM RecurringPayment
DELETE FROM RewardPointsHistory
DELETE FROM [Order]
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM RelatedProduct
DELETE FROM ProductAttribute
DELETE FROM Picture
DELETE FROM Product_Category_Mapping
DELETE FROM Product
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM Product_Picture_Mapping
DELETE FROM Product_ProductAttribute_Mapping
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM Product_ProductTag_Mapping
DELETE FROM Product_SpecificationAttribute_Mapping
DELETE FROM ProductReview
DELETE FROM ProductReviewHelpfulness
Delete UrlRecord Where EntityName = 'Product'

DBCC CHECKIDENT (ShoppingCartItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RecurringPayment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RewardPointsHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RelatedProduct, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Picture, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Category_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PredefinedProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Picture_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_ProductAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_SpecificationAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PredefinedProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReview, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReviewHelpfulness, RESEED,0)برای حذف دسته بندی ها به همراه تمام زیر دسته ها:


DELETE FROM Category;
DBCC CHECKIDENT (Category, RESEED, 0)برچسب ها: حذف کل محصولات ناپ کامرس ، حذف سمپل دیتای ناپ کامرس ، حذف Sample Data ناپ کامرس
0
4 سال قبل
#105 نقل و قول
عالی بود ممنون .
0
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس
3 سال قبل
#171 نقل و قول
اسکریپ تست شده در ناپ کامرس نسخه 3.80 برای حذف محصولات:


DELETE FROM ShoppingCartItem
DELETE FROM OrderNote
DELETE FROM RecurringPayment
DELETE FROM RewardPointsHistory
DELETE FROM GiftCard
DELETE FROM [Order]
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM RelatedProduct
DELETE FROM ProductAttribute
DELETE FROM Picture
DELETE FROM Product_Category_Mapping
DELETE FROM Product
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM Product_Picture_Mapping
DELETE FROM Product_ProductAttribute_Mapping
DELETE FROM PredefinedProductAttributeValue
DELETE FROM Product_ProductTag_Mapping
DELETE FROM Product_SpecificationAttribute_Mapping
DELETE FROM ProductReview
DELETE FROM ProductReviewHelpfulness
DELETE FROM Forums_PrivateMessage
Delete UrlRecord Where EntityName = 'Product'

DBCC CHECKIDENT (ShoppingCartItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RecurringPayment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RewardPointsHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RelatedProduct, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Picture, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Category_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PredefinedProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Picture_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_ProductAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_SpecificationAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PredefinedProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReview, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReviewHelpfulness, RESEED,0)
0
3 سال قبل
#172 نقل و قول
روش دیگر استفاده از یک Stored Procedure  با دو پارامتر  بولین (0 یا 1) است که علاوه بر حذف کل محصولات ، امکان حذف دسته بندی ها و تولید کنندگان را نیز دارد.
اسکریپت زیر در نسخه 3.80 تست شده است:


CREATE PROCEDURE [dbo].[RESET_DB]
(
   @ResetCategories bit,
   @ResetManufacturers bit
)
AS
SET NOCOUNT ON;
----------------------------------------------------------------------------------------
-- Delete Product and Order and related tables and data.
DELETE FROM ShoppingCartItem;
DELETE FROM OrderNote;
DELETE FROM RecurringPayment;
DELETE FROM RewardPointsHistory;
DELETE FROM [Order];  -- many deletes cascade from here
DELETE FROM ProductAttributeCombination;
DELETE FROM RelatedProduct;
DELETE FROM ProductAttributeValue;
DELETE FROM ProductAttribute;
DELETE FROM Picture;
DELETE FROM Product_Category_Mapping;
DELETE FROM Product;
DELETE FROM Product_Picture_Mapping;
DELETE FROM Product_ProductAttribute_Mapping;
DELETE FROM Product_ProductTag_Mapping;
DELETE FROM Product_SpecificationAttribute_Mapping;
DELETE FROM ProductReview;
DELETE FROM ProductReviewHelpfulness;
DELETE UrlRecord Where EntityName = 'Product';
 
-- Delete Category and related tables and data.
IF (@ResetCategories = 1) BEGIN
   DELETE FROM Category;
   DELETE UrlRecord Where EntityName = 'Category';
END
 
-- Delete Manufacturer and related tables and data.
IF (@ResetManufacturers = 1) BEGIN
   DELETE FROM Manufacturer;
   DELETE UrlRecord Where EntityName = 'Manufacturer';
END
 
-- Reseed IDENTITY property
DBCC CHECKIDENT (ShoppingCartItem, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (RecurringPayment, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (RewardPointsHistory, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT(ProductAttributeCombination, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (RelatedProduct, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([ProductAttributeValue], RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (ProductAttribute, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Picture, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Product_Category_Mapping, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Product, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Product_Picture_Mapping, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Product_ProductAttribute_Mapping, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (Product_SpecificationAttribute_Mapping, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (ProductReview, RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT (ProductReviewHelpfulness, RESEED, 0);
 
IF (@ResetCategories = 1) BEGIN
   DBCC CHECKIDENT (Category, RESEED, 0);
END
 
IF (@ResetManufacturers = 1) BEGIN
   DBCC CHECKIDENT (Manufacturer, RESEED, 0);
END
 
-- Rebuild indexes on Product and Order and related tables.
ALTER INDEX ALL ON dbo.ShoppingCartItem REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.OrderNote REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.RecurringPayment REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.RewardPointsHistory REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.[Order] REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.ProductAttributeCombination REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.RelatedProduct REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.ProductAttribute REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Picture REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Product_Category_Mapping REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Product REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Product_Picture_Mapping REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Product_ProductAttribute_Mapping REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.Product_SpecificationAttribute_Mapping REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.ProductReview REBUILD;
ALTER INDEX ALL ON dbo.ProductReviewHelpfulness REBUILD;
 
IF (@ResetCategories = 1) BEGIN
   ALTER INDEX ALL ON dbo.Category REBUILD;
END
 
IF (@ResetManufacturers = 1) BEGIN
   ALTER INDEX ALL ON dbo.Manufacturer REBUILD;
END
 
-- Update statistics
EXEC sp_updatestats;
 
/*---- EOSP ----*/

0
3 سال قبل
#368 نقل و قول
سلام،مهندس
عالی بود سپاسگزارم
پارسا
0
7 ماه قبل
#3193 نقل و قول
برای ناپ کامرس 4.20 از کوئری زیر استفاده کنید:
DELETE FROM ActivityLog
DELETE FROM Affiliate
DELETE FROM BlogComment
DELETE FROM BlogPost
DELETE FROM Category
DELETE FROM Customer_CustomerRole_Mapping  WHERE Customer_ID > 1
DELETE FROM CustomerAddresses
UPDATE Customer SET BillingAddress_Id = NULL, ShippingAddress_Id = NULL
DELETE FROM Customer WHERE ID > 3
DELETE FROM [Address]
DELETE FROM CustomerPassword WHERE ID > 3
DELETE FROM Download
DELETE FROM Forums_Forum
DELETE FROM GenericAttribute WHERE EntityId > 1
DELETE FROM GiftCard
DELETE FROM [Log]
DELETE FROM Manufacturer
DELETE FROM News
DELETE FROM NewsComment
DELETE FROM [Order]
DELETE FROM OrderItem
DELETE FROM OrderNote
DELETE FROM Picture
DELETE FROM PictureBinary
DELETE FROM Poll
DELETE FROM PollAnswer
DELETE FROM PollVotingRecord
DELETE FROM Product
DELETE FROM Product_Category_Mapping
DELETE FROM Product_Picture_Mapping
DELETE FROM Product_ProductAttribute_Mapping
DELETE FROM Product_ProductTag_Mapping
DELETE FROM ProductAttribute
DELETE FROM ProductAttributeCombination
DELETE FROM ProductAttributeValue
DELETE FROM ProductReview
DELETE FROM ProductReviewHelpfulness
DELETE FROM ProductTag
DELETE FROM QueuedEmail
DELETE FROM RecurringPaymentHistory
DELETE FROM RelatedProduct
DELETE FROM ReturnRequest
DELETE FROM RewardPointsHistory
DELETE FROM SearchTerm
DELETE FROM ShoppingCartItem
DELETE FROM SpecificationAttribute
DELETE FROM SpecificationAttributeOption
DELETE FROM StorePickupPoint
DELETE FROM UrlRecord WHERE ID > 12
DELETE FROM Vendor
DELETE FROM Warehouse


DBCC CHECKIDENT (ActivityLog, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Address], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Affiliate, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (BlogComment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (BlogPost, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Category, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Download, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Forums_Forum, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (GiftCard, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Log], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Manufacturer, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (News, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (NewsComment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Picture, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PictureBinary, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Poll, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PollAnswer, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PollVotingRecord, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Category_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Picture_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_ProductAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttributeCombination, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReview, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReviewHelpfulness, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductTag, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (QueuedEmail, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RecurringPaymentHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RelatedProduct, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ReturnRequest, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RewardPointsHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SearchTerm, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ShoppingCartItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SpecificationAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SpecificationAttributeOption, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (StorePickupPoint, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Vendor, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Warehouse, RESEED, 0)
0
دسته بندی ها