در حال بارگزاری ...

پروفایل: وحدت حمیدی

Avatar
آمارها
  • 383
  • جمعه, 11 اردیبهشت 1394 08:55 ق.ظ

عکس های فروشگاه قبلی را از پوشه Content\Images به پوشه wwwroot\Images در فروشگاه جدید کپی کنید.

3 ماه قبل

برای ناپ کامرس 4.20 از کوئری زیر استفاده کنید:

DELETE FROM ActivityLog
DELETE FROM Affiliate
DELETE FROM BlogComment
DELETE FROM BlogPost
DELETE FROM Category
DELETE FROM Customer_CustomerRole_Mapping  WHERE Customer_ID > 1
DELETE FROM CustomerAddresses
UPDATE Customer SET BillingAddress_Id = NULL, ShippingAddress_Id = NULL
DELETE FROM Customer WHERE ID > 3
DELETE FROM [Address]
DELETE FROM CustomerPassword WHERE ID > 3
DELETE FROM Download
DELETE FROM Forums_Forum
DELETE FROM GenericAttribute WHERE EntityId > 1
DELETE FROM GiftCard
DELETE FROM [Log]
DELETE FROM Manufacturer
DELETE FROM News
DELETE FROM NewsComment
DELETE FROM [Order]
DELETE FROM OrderItem
DELETE FROM OrderNote
DELETE FROM Picture
DELETE FROM PictureBinary
DELETE FROM Poll
DELETE FROM PollAnswer
DELETE FROM PollVotingRecord
DELETE FROM Product
DELETE FROM Product_Category_Mapping
DELETE FROM Product_Picture_Mapping
DELETE FROM Product_ProductAttribute_Mapping
DELETE FROM Product_ProductTag_Mapping
DELETE FROM ProductAttribute
DELETE FROM ProductAttributeCombination
DELETE FROM ProductAttributeValue
DELETE FROM ProductReview
DELETE FROM ProductReviewHelpfulness
DELETE FROM ProductTag
DELETE FROM QueuedEmail
DELETE FROM RecurringPaymentHistory
DELETE FROM RelatedProduct
DELETE FROM ReturnRequest
DELETE FROM RewardPointsHistory
DELETE FROM SearchTerm
DELETE FROM ShoppingCartItem
DELETE FROM SpecificationAttribute
DELETE FROM SpecificationAttributeOption
DELETE FROM StorePickupPoint
DELETE FROM UrlRecord WHERE ID > 12
DELETE FROM Vendor
DELETE FROM Warehouse


DBCC CHECKIDENT (ActivityLog, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Address], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Affiliate, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (BlogComment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (BlogPost, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Category, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Download, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Forums_Forum, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (GiftCard, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Log], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Manufacturer, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (News, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (NewsComment, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Picture, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PictureBinary, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Poll, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PollAnswer, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (PollVotingRecord, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Category_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_Picture_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Product_ProductAttribute_Mapping, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttributeCombination, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductAttributeValue, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReview, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductReviewHelpfulness, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ProductTag, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (QueuedEmail, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RecurringPaymentHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RelatedProduct, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ReturnRequest, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (RewardPointsHistory, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SearchTerm, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (ShoppingCartItem, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SpecificationAttribute, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (SpecificationAttributeOption, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (StorePickupPoint, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Vendor, RESEED, 0)
DBCC CHECKIDENT (Warehouse, RESEED, 0)
8 ماه قبل

اگر روش فوق جواب نداد از روشی که در پست زیر آمده استفاده کنید:

رفع مشکل Schema در هنگام نصب تمهای ناپ کامرس

9 ماه قبل

اگر پلاگین لاگین با شماره موبایل ناپ شاپ در سایت شما نصب باشه.

بدست آوردن مقدار شماره موبایل:

var mobileNumber = _genericAttributeService.GetAttribute<string>(
                order.Customer, NopshopSystemCustomerAttributeNames.NopshopMobileNumber);


ارسال پیامک:

var settings = _settingService.LoadSetting<NopshopMembershipConfigureSettings>();

             var template = PublicHelper.IsPersianCulture()
                 ? "ProductIsReadyPersian"
                 : "ProductIsReadyEnglish";

                 KavenegarSmsHelper.VerifyLookup(settings, mobileNumber,
                      order.Id.ToString(), Date_Time.CalculateMomentTime.GetPersianFullDate(DateTime.Now, false).Replace(" ", ""), "","", template);                 var ownerMobile = settings.PhoneNumber;
                 KavenegarSmsHelper.VerifyLookup(settings,
                     ownerMobile, order.Id.ToString(), "", "", "", template);
9 ماه قبل

برای حذف آیکن باید کل div یا داخل آنرا بصورت زیر حذف کنید.

            <div class="pay-options">

            </div>


اگر تقویم شمسی ناپ شاپ نسخه 4.2 را نصب کرده اید فایل فوتر زیر را ویراش کنید:
\Plugins\Misc.NopshopCalendar\Themes\ThemeName\Views\Shared\Components\Footer\Default.cshtml

نکته: اگر فایل فوق را تغییر نام دهید، ناپ کامرس از فوتر داخل تم استفاده خواهد شد.

در حالت پیش فرض و بدون وجود تقویم فایل زیر را ویرایش کنید
\Themes\ThemeName\Views\Shared\Components\Footer\Default.cshtml


تکته: ThemeName اسم تم شماست مثلا Emporium

اگر نیاز داشتید تصاویر درگاه ها را تغییر دهید تصویر درگاه پرداخت خود را کوچک کنید و در مسیر زیر کپی و جایگزین کنید:
/ThemeName/Content/img/pay_icon1.png
/ThemeName/Content/img/pay_icon2.png


9 ماه قبل

https://kavenegar.com/sdk.html
برای ارسال پیامک sdk را از nugget  بگیرید

9 ماه قبل

به نظرم بهتره شما مجددا ناپ کامرس نسخه 4.1 را دانلود کنید و فایلهای dll که با اسم nop شروع می شوند را روی هاست Replace کنید. توی سایت ناپ شاپ هم آخرین نسخه 4.10 برای دانلود قرار دارد. امیدوارم مشکل شما رفع بشه.

دانلود ناپ کامرس 4.10 (نسخه بدون سورس)

10 ماه قبل

لطفا لینک زیر را مطالعه نمایید:
خطا در نصب Ajax Filter تم در ناپ کامرس 4.20

یک سال قبل

برای رفع این مشکل باید Schema ی دیتابیس خود را به dbo تغییر دهید.
دیتابیس خود را با SQL Server Management باز کنید می بینید که قبل از نام همه جداول یک پیشوندی به غیر از dbo آمده است.

تغییر Schema ی دیتابیس به dbo :

کوئری زیر را بر روی دیتابیس اجرا کنید. (بجای OldSchemaName مقدار Schema خود را بنویسید)


ALTER USER [OldSchemaName] WITH DEFAULT_SCHEMA = dbo;Schemaی دوست خوبمون webtbz_dbtest است. بخاطر همین بجای OldSchemaName  باید مقدار webtbz_dbtest  را وارد کنند.
یک سال قبل

1. بررسی کنید ببینید اگر جدول PictureBinary در دیتابیس شما وجود دارد.
2. اگر جدول PictureBinary در دیتابیس شما وجود دارد ، مراحل زیر را تا مرحله 3 انجام دهید
1.2  اسکریپت زیر را اجرا کنید:

IF EXISTS (SELECT *  FROM sys.foreign_keys  WHERE object_id = OBJECT_ID(N'FK_PictureBinary_Picture_PictureId') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'PictureBinary'))
    ALTER TABLE [PictureBinary] DROP CONSTRAINT [FK_PictureBinary_Picture_PictureId]
  GO


2.2  تعداد کل رکورهای جدول PictureBinary را بررسی کنید:
select count(*) from PictureBinary

3.2  اگر تعداد رکورد کمی وجود دارد یا هیچ رکوردی در جدول وجود ندارد ، اسکریپت زیر را اجرا کنید:
 --copy existing data
    INSERT INTO [dbo].[PictureBinary](PictureId, BinaryData)
    SELECT [Id], [PictureBinary] FROM [dbo].[Picture]


اگر تعداد رکورد زیادی در جدول Picture دارید ، سپس اسکریپت SQL زیر را اجرا کنید. این از رکوردهای تکراری در جدول جلوگیری می کند:
INSERT INTO [dbo].[PictureBinary](PictureId, BinaryData)
    SELECT top 1 [Id], [PictureBinary] FROM [dbo].[Picture] where Id NOT IN (select PictureId from [PictureBinary])


4.2. تعداد رکوردهای جدول PictureBinary را بررسی کنیدو (این شبیه رکوردهای جدول Picture  خواهد بود)

3.  اگر جدول PictureBinary وجود ندارد. مراحل زیر را انجام دهید:
1.3 جدول را از طریق اسکریپت زیر ایجاد کنید:
CREATE TABLE [dbo].[PictureBinary]
    (
    [Id] int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [PictureId] int NOT NULL,
    [BinaryData] [varbinary](max) NULL,    
    PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
      [Id] ASC
    ) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON)
  )


2.3 قدم دو را دنبال کنید

4.یکبار که مراحل فوق را انجام دادید محتوای جدول تصاویر به جدول PictureBinary  کپی می شود. حال جدول Picture  را حذف کنید:
ALTER TABLE dbo.Picture  DROP COLUMN [PictureBinary]')  


5. اکنون اسکریپت زیر را اجرا کنید:
IF EXISTS (SELECT *  FROM sys.foreign_keys  WHERE object_id = OBJECT_ID(N'FK_PictureBinary_Picture_PictureId') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'PictureBinary'))
  ALTER TABLE [PictureBinary] DROP CONSTRAINT [FK_PictureBinary_Picture_PictureId]
GO

ALTER TABLE [dbo].[PictureBinary] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_PictureBinary_Picture_PictureId] FOREIGN KEY(PictureId)
REFERENCES [dbo].[Picture] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO

یک سال قبل
دسته بندی ها