2 سال قبل
#975 نقل و قول
وقتی برای محصولی روبان تعریف شده و  من می خوم که به تخفیف مرتبطش کنم روبان رو دیگه نمایش نمی ده
0