در حال بارگزاری ...

خطای Application startup exception: Newtonsoft.Json.JsonReaderException: Bad JSON escape sequence

یک سال قبل
#1723 نقل و قول
ناپ کامرس 4.1 دارم. از پنل Plesk استفاده می کنم. لاگ ناپ کامرس را فعال کردم. پیام زیر در لاگ ثبت شده:
Application startup exception: Newtonsoft.Json.JsonReaderException: Bad JSON escape sequence: \M. Path 'DataConnectionString', line 3, position 54.
   at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.ReadStringIntoBuffer(Char quote)
   at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.ReadStringValue(ReadType readType)
   at Newtonsoft.Json.JsonTextReader.ReadAsString()
   at Newtonsoft.Json.JsonReader.ReadForType(JsonContract contract, Boolean hasConverter)
0
یک سال قبل
#1726 نقل و قول
فایل datasettings.json را در پوشه App_Data باز کنید.
چک کنید ببینید اگر جلوی Data Source نام SQL Server را بصورت /. نوشتید آنرا بصورت //. بنویسید.
به عبارت دیگر بجای / از // استفاده کنید.
مثال:
.//MSSQL


1
دسته بندی ها